h

De 10 geboden van de SP

25 maart 2017

De 10 geboden van de SP

Afgelopen donderdag (23/03/17) werd er een motie ingediend door D66, CDA, GL en PvdA om meer bekendheid te geven aan Artikel 1 van de grondwet door deze op een of andere manier in de buurt van het gemeentehuis zichtbaar te maken.

Artikel 1 luidt:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Dit leidde tot een emotionele bespreking in de raad, met als gevolg dat de motie werd ingetrokken. Afgesproken werd dat het onderwerp diepere beschouwing van de raad behoeft. Waarom was de raad zo verdeeld? Waarom deed zich het schandelijke feit voor dat bijna de helft van de raad Artikel 1 van onze grondwet ter discussie stelt?
Graag wil ik mijn bijdrage aan het debat met iedereen delen:

"Voorzitter! Een mooi bordje op de gevel met Artikel 1, als spiegel voor ons handelen, als uithangbord van een belangrijke, zo niet de belangrijkste, centrale waarde in onze democratie. Echter: “Wat is de waarde van dat bordje?”, en dan heb ik het niet over wat het gaat kosten.

Wat is de waarde van dat bordje, wanneer in de recente verkiezingscampagne loyaliteit van Nederlanders met immigranten-ouders in twijfel getrokken werd?
Wat is de waarde van dat bordje, wanneer in de campagne een onoorbare discussie over dubbele paspoorten gevoerd werd?
Wat is de waarde van dat bordje, wanneer haatzaaierij in ons parlement ongeveer de orde van de dag geworden is?
Wat is de waarde van dat bordje, wanneer zelfs een verdunde discussie over raszuiverheid in ons parlement geïnfiltreerd is?
Wat is de waarde van dat bordje, wanneer de armoede toeneemt en laagopgeleiden uitgespeeld worden tegen andere pechvogels?

Wij maken hier beleid voor onze gemeente. We stellen kaders en controleren de uitvoering. Daarbij moeten we in het bijzonder oog hebben voor die mensen die hier niet of te weinig vertegenwoordigd zijn. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor die mensen die minder kansen krijgen! 'Pech gehad', is vaak een gevolg van een of andere vorm van achterstelling.
Naast de juridische werking van artikel 1, doet het ook een normerend beroep op ons. Kijk eens verder dan uw eigen achterban. Kijk eens verder dan de cijfertjes en de rapporten. Mag er op dat bord als onderschrift “Wij kijken hier verder dan onze neus lang is”? Verder hoeft zo’n bord materieel niet veel te kosten.

Wanneer u de verantwoordelijkheid op zich neemt om Artikel 1 ook in praktijk te brengen zullen wij deze motie steunen. De SP zal u daarop aanspreken en houdt u in de gaten".

Het probleem is dat de landelijke politieke leiders van de indienende partijen tijdens de campagne zich hebben laten verleiden tot uitspraken die op gespannen voet staan met onze grondwet, in het bijzonder artikel 1. Allemaal vanwege goedkoop populistisch gewin. Het zogenaamde goede populisme van de Minister President. De discussie in de raad werd emotioneel omdat sommigen in de waan leven dat, als je iedereen lippendienst aan artikel 1 laat bewijzen, zij dan hun eigen gedrag tegen het licht zullen houden. Nu ga ik graag uit van de goede bedoelingen van de mens maar weiger ik mijn ogen te sluiten voor verwerpelijke ideeën en de spekgladde helling van haaizaaiende uitspraken die meestal bedoeld zijn om de werkelijke oorzaken van achterstelling te verbergen. Sommigen spelen liever bevolkingsgroepen tegen elkaar uit, dan hun huid te riskeren door op te staan tegen het kapitaal. Helaas zal polarisatie daarvoor niet uit de weg gegaan kunnen worden. Niet polarisatie van de ene pechvogel tegen de andere, maar de polarisatie van degenen die niet kunnen delen, van degenen die niet willen zien dat hun voorspoed nooit alleen hun persoonlijke verdienste is, tegenover degenen die willen vechten voor solidariteit.

Na de raadvergadering liet het onderwerp mij nog niet los. Omdat in de bijdragen van andere raadsleden er gerefereerd werd aan christelijke waarden en normen, heb ik (voor mezelf) de volgende moderne interpretatie van de 10 geboden, voor de SP-er geschreven:

  1. SP-ers hanteren menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit als centraal staande kernwaarden en ijken hun analyse en beleid hieraan. (Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.)
  2. SP-ers debatteren op inhoud en vallen mensen niet persoonlijk aan. Het gaat niet om de poppetjes maar om beleid. (Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.)
  3. SP strijdt tegen de uitbuiting en overbelasting en verarming die het gevolg is van de 24-uurs economie. (Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.)
  4. Binnen de SP gaat eer naar mensen die het echte werk doen. Eer de mensen wiens inbreng in de maatschappij niet gemist kan worden. (Eer uw vader en uw moeder.)
  5. Niemand in de SP zal ooit de discussie over het invoeren van de doodstraf overwegen, ondersteunen of onbestreden laten. (Gij zult niet doden.)
  6. Feesten op de ellende van een ander. Weglachen van problemen. Jezelf opsluiten in je eigen wereldje van voorspoed past niet in de wereld van de SP-er. (Gij zult geen onkuisheid doen.)
  7. SP-ers plakken niet aan het pluche en dragen onevenredig hoge beloningen voor publieke taken af aan de partij teneinde de activistische taken van de partij te ondersteunen. (Gij zult niet stelen.)
  8. Liegende politici voelen zich bij de SP niet thuis. (Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.)
  9. SP-ers beleggen niet in oorlogstuig, milieuvervuiling, kinderarbeid, of uitbuiting. (Gij zult geen onkuisheid begeren.)
  10. SP strijdt tegen armoede en voor een rechtvaardige herverdeling van welvaart en voor een natuurlijke stroom van kapitaal naar degenen die het het hardst nodig hebben. (Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.)

Frank van den Heuvel,
Raadslid

U bent hier