h

SP Nieuwegein luidt de noodklok over sloopplannen Sluyterslaan

7 december 2011

SP Nieuwegein luidt de noodklok over sloopplannen Sluyterslaan

Op 6 december werd op een eerste informatieavond voor de bewoners van de Sluyterslaan in Nieuwegein bekend gemaakt welke plannen woningbouwvereniging Mitros heeft. Al eerder stelde SP vragen aan het college van B&W en het vermoeden bestaat dat de gemeente niet het volledige verhaal heeft verteld in de antwoorden hierop. De SP die aanwezig was op de bewonersavond luidt nu de noodklok. Voor de bestaande bewoners zal het veelal onmogelijk worden om terug te keren naar de nieuwbouw op de Sluyterslaan. De woningen zullen duurder worden en belangrijker: er zijn maar maximaal 80 sociale huurwoningen in de nieuwbouw voorzien, waarvan 40 seniorenwoningen. Daarnaast kwamen er op de bewonersavond een groot aantal signalen naar boven over achterstallig onderhoud en de abominabele toestand van de meeste flats.

Fractievoorzitter Stekelenburg van SP:'De mensen waren boos en verontwaardigd. Velen van hen zullen permanent moeten verhuizen en kunnen niet terugkeren. De staat van de woningen is zeer slecht en veel mensen zullen tot 2020 in deze slechte woningen moeten blijven. Mitros zal beperkt onderhoud uitvoeren, maar zeker niet genoeg om de woningen leefbaar te krijgen. Wij vragen aan het college om deze mensen te compenseren'.

Uit mededelingen die Mitros op de informatieavond deed, lijkt SP te kunnen afleiden dat de gemeente al veel langer met Mitros in gesprek is. Het college gaf eerder aan niet in detail van de plannen te weten. De SP vermoed dat niet waar kan zijn. Stekelenburg:'Mitros heeft al een lang traject achter de rug en heeft vast al vaak met de gemeente gesproken. Mitros gaf ook aan op de avond dat ze vaste gesprekspartners hebben bij de gemeente. Mitros lijkt evenveel belang te hechten aan het snel bouwen van een aantal seniorenwoningen als het college. Ons vermoeden is dat de gemeente hierover heeft onderhandeld met Mitros. Dit bleek echter niet uit de eerdere antwoorden. Wat ons betreft komt de onderste steen nu boven. Vandaag stelden we opnieuw schriftelijke vragen'.

Hieronder de vragen die SP nu aan het college stelt:

Vanavond is op de eerste uit een reeks informatieavonden voor de bewoners door Mitros uit de doeken gedaan wat er staat te gebeuren op de Sluyterslaan. Duidelijk is dat een groot deel van de bewoners niet zullen kunnen terugkeren na de voorgenomen sloop. Van de 152 sociale huurwoningen nu- zullen er maar maximaal 80 appartementen van het type sociale huur overblijven. Deze 80 zijn inclusief 40 seniorenwoningen (sociale huur). Voor de rest komen er 180 koopappartementen.

SP is ontstemd over het verdwijnen van zoveel sociale huurwoningen. Ongeveer 100 huishoudens zullen gedupeerd worden hierdoor er vanuit gaande dat onder de terugkerende bewoners zich minimaal 40 senioren bevinden. Anders zal dit getal nog hoger worden. De fractie van de SP heeft de volgende vragen aan het college:

1. Heeft Mitros in de afgelopen periode de nieuwbouwplannen gedeeld met het college en is daaruit gebleken dat Mitros voornemens is 120 koopwoningen te realiseren? Zo ja, waarom heeft u dit niet aangegeven in antwoorden op eerdere schriftelijke vragen dit najaar van de SP? Graag een overzicht van de contacten tussen Mitros en de gemeente in het afgelopen jaar over de sloop en nieuwbouw met opgave van datum, aard van het contact en het onderwerp van het besprokene.

2. Mitros heeft op de bewonersavond aangegeven dat er begonnen wordt met de sloop aan de kant van het winkelcentrum Nedereind. Als eerste op de planning, staan onder andere de seniorenwoningen en Mitros liet doorschemeren dat dit de reden is om aan deze kant van de Sluyterslaan te beginnen. Uit de signalen die Mitros afgeeft leidt mijn fractie af dat het college mogelijk onderhandeld heeft over de bouw van de seniorenwoningen. Aangeven werd dat als gesprekspartners van de gemeente wethouder Lubbinge en ambtenaar Versluis optreden. Dit impliceert dat de gemeente al langer- en op een dieper detailniveau dan in de eerdere schriftelijke antwoorden werd aangegeven, met Mitros in onderhandeling is over dit hele plan. De SP wil weten of dit klopt en wat er in de eerdere schriftelijke antwoorden allemaal is weggelaten? Waarom wordt er verder aan de kant van het Nedereind begonnen? De flats aan de kant van City Plaza zijn er erger aan toe, mede vanwege de heiwerkzaamheden voor het nieuwe stadscentrum. De flats hebben aantoonbaar meer scheuren en andere schade dan de flats aan de kant van het Nedereind.

3. Doordat de plannen zich tot na 2020 uitstrekken en aan nieuwe bewoners alleen tijdelijke contracten wordt aangeboden, zal mogelijk verpaupering ontstaan doordat veel mensen naast nieuwe bewoners komen te wonen die weinig relatie met de buurt hebben en een veel lagere huur gaan betalen (volgens Mitros). Wat gaat het college hieraan doen?

4. Is het college met de SP van mening dat het verdwijnen van tientallen sociale huurwoningen uit Nieuwegein een ernstige en onwenselijke zaak is? Zo ja, wat heeft het college ondernomen- of wat gaat het college doen om het verdwijnen van deze aantallen sociale huurwoningen te voorkomen?

5. Mitros heeft aangegeven dat de sociale huurwoningen die worden teruggebouwd, in verschillende prijsklassen zullen worden gerealiseerd. De maximale huurprijs kan €620 worden volgens Mitros. Voor veel bewoners zal een dergelijk bedrag financieel onhaalbaar zijn waardoor nog meer van de huidige bewoners afvallen als potentiële terugkeerkandidaat. Wat gaat het college doen om deze mensen naar goede vergelijkbare en betaalbare woningen te begeleiden? Hierbij dient in acht genomen te worden dat de flats op de Sluyterslaan tot het bestand sociale huurwoningen hoort dat nu een huurniveau heeft dat voor minima en mensen in uitkeringen nog net betaalbaar is. Veel andere sociale huurwoningen in onze gemeente voldoen daar niet aan.

6. Mitros heeft aangegeven dat de bewoners met een vast huurcontract een verhuisvergoeding zullen krijgen van ruim €5000. Echter veel van de bewoners zitten in een schuldsaneringtraject. Bekend is dat voor deze mensen geldt dat ze de verhuisvergoeding niet aan de verhuizing mogen besteden maar deze direct in het kader van de schuldsanering wordt weggestreept. Wat gaat het college doen om deze mensen goed te laten verhuizen naar een andere (tijdelijke) woning? Welke uitzonderingen gaat het college maken in de regelgeving om dit in goede banen te leiden?

7. Uit de informatie van Mitros is gebleken dat de bewoners urgentieverklaringen krijgen wanneer de sloop voor flats aan de orde komt. Is het college van mening dat voor alle bewoners binnen Nieuwegein een geschikte woning gevonden dient te worden? Wat gaat het college doen om in deze behoefte te voorzien?

8. De voorgenomen plannen zullen het gebied rond de Sluyterslaan voor de periode tot 2022 in een bouwput veranderen. Welke maatregelen worden er door het college getroffen om de overlast voor buurtbewoners tot een minimum te beperken gedurende deze periode?

9. Mitros heeft aangegeven dat de bewoners die vanaf nu met een tijdelijk contract worden toegelaten op de Sluyterslaan, een veel lagere huur gaan betalen dan de bestaande bewoners, dat terwijl deze bestaande bewoners feitelijk ook tijdelijke bewoners zijn geworden door de plannen van Mitros. Een aanzienlijke verlaging van de huren voor deze mensen lijkt gerechtvaardigd, zeker gezien de abominabele toestand waarin de woningen zich over het algemeen verkeren. Mitros trok op de eerste informatieavond het boetekleed aan en gaf toe dat het onderhoud sterk verwaarloosd is. Welke acties gaat het college ondernemen om voor de bestaande bewoners een compensatie te regelen in het woononderhoud?

10. De woningen op de Sluyterslaan vallen in energielabel F/G. Hierdoor verstoken bewoners tot €200 per maand waarbij niet eens alle ruimten van bijvoorbeeld een drie-kamerflat warm worden. Deze toestand is onacceptabel wat de SP betreft en de SP vraagt het college deze mensen tegemoet te komen in een mogelijke stookkostenregeling. Gezien het feit dat veel van de bewoners mogelijk tot 2020 moeten wachten tot er nieuwbouw komt of een vervangende woning, zijn deze absurd hoge stookkosten niet acceptabel. Welke acties gaat het college ondernemen om de mensen tegemoet te komen?

11. Over het algemeen leggen gemeenten met woningbouwcorporaties in een Algemeen Sociaal Plan vast dat een minimum percentage van de bewoners de plannen voor sloop of renovatie dient te steunen. Mitros heeft aangegeven dat de gemeente Nieuwegein andere afspraken heeft gemaakt waarbij een draagvlakmeting om de genoemde percentages te peilen, niet gedaan hoeft te worden. Klopt dit, en waarom heeft het college hiervoor gekozen? Is het college het met de SP eens dat de voorgenomen sloopplannen niet kunnen- en mogen worden uitgevoerd wanneer niet de meerderheid van de bewoners de plannen onderschrijft? Zo nee, waarom niet?

12. Mitros heeft aangegeven dat renovatie onhaalbaar lijkt en alleen sloop- en nieuwbouw te realiseren zijn. Onduidelijk is welke kosten gemoeid zouden zijn met renovatie en de SP dringt erop aan bij het college om deze kosten boven tafel te krijgen. Onze vragen: Is het college op de hoogte van de kosten van een eventuele renovatie? Is het college van mening met de SP dat indien renovatie mogelijk is, deze optie te verkiezen is boven het laten verdwijnen van vele tientallen sociale huurwoningen? Zo nee, welke visie heeft het college op nieuwbouw ten opzichte van renovatie?

13. Afsluitend: Op de informatieavond was duidelijk te merken dat de meeste bewoners zich onzeker voelen over de komende periode en dat men boos is en verontwaardigd over het achterstallige onderhoud. Wat gaat het college doen richting de bewoners om duidelijk te maken aan Nieuwegein dat het belang van de bewoners boven dat van de Mitros wordt gesteld?

Gemeente bevestigt plannen voor grootschalige sloop op de Sluyterslaan

U bent hier