h

Rekenkamer rekent af met jongerenbeleid

19 december 2007

Rekenkamer rekent af met jongerenbeleid

Deze week verscheen een rapport van de rekenkamer van Nieuwegein over het jongerenbeleid en met name het plaatsen van Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP's). Het rapport 'Quickscan JOP's' bekritiseert het gemeentebeleid met betrekking tot jongeren en geeft aan dat het plaatsen van JOP's niet afdoende is. Ook wordt het neerzetten van deze voorzieningen niet goed aangepakt.

Jongeren Ontmoetings Plek

Het rapport doet een aantal uitspraken over het jongerenbeleid:

"Het ontbreekt de gemeente aan een helder beleidskader in het omgaan met het plaatsen van JongerenOntmoetingsPlaatsen. Ook de omgang met JOP’ s nádat deze zijn geplaatst, verloopt niet altijd probleem-loos. Het plaatsen duurt vaak te lang, dit geldt ook voor het maken van een keuze voor een JOP plek. Hanggroepen jongeren bestaan namelijk maar tijdelijk. Na twee jaar bestaat zo´n groep meestal niet meer als hanggroep. Geplaatste JOP´s hebben daarnaast te maken met vernielingen en de communicatie erover met omwonenden verloopt soms moeizaam".

En verder:

"In de quick scan is aangegeven dat er geen beleidskader voor het ontwikkelen en plaatsen van JOP´s is. Deze constatering is ook al bij het onderzoek naar de veilig-heid in het stadscentrum gemaakt: beleid voor voorzieningen voor de (oudere) jeugd ontbreekt voor een groot deel. De rekenkamercommissie vindt het bijzonder jammer dat er vanuit de betrokken gemeentelijke sectoren tot nu toe geen bij-drage wordt geleverd voor het maken van een beleidskader voor JOP´s. Het is nu zo dat de JOP’s worden geplaatst naar aanleiding van initiatieven uit de wijken".

De commissie doet aanbevelingen:

"Allereerst beveelt de rekenkamercommissie aan dat de raad er verstandig aan zou doen om duidelijk aan te geven of zij wel of niet JOP´s wil plaatsen. De raad wordt hierbij geadviseerd om per wijk meerdere plekken aan te wijzen waar een JOP gevestigd kan worden. Verder vindt de rekenkamercommissie het heel belangrijk dat er een versnelde procedure komt voor het plaatsen van JOP´s. Hiermee wordt aangesloten bij wisselende behoefte van jongeren. Overwogen kan worden om een mobiele voorziening aan te schaffen".

In het nieuwe jaar zal het rapport van de rekenkamer besproken worden in de raadscommissie die dergelijke onderwerpen behandelt. Het is mooi te zien dat het rapport onderkent dat er voor jongeren weinig te doen is in Nieuwegein. SP vraagt al jaren aandacht voor deze zaak.

Website rekenkamer

U bent hier