h

Manifest Digitaal Nieuwegein aangenomen

30 januari 2022

Manifest Digitaal Nieuwegein aangenomen

De gemeenteraad heeft onlangs het ‘Manifest Digitaal Nieuwegein’  aangenomen. In dat manifest wordt ingehaakt op de digitale ontwikkelingen, waar  de gemeente en de Nieuwegeinse samenleving steeds meer mee te maken krijgen.
De SP vindt het manifest een goede zaak. Het biedt een kader, hoe en onder welke voorwaarden omgegaan zal moeten worden met alle digitale ontwikkelingen. Daarbij staan onder meer zeggenschap, de menselijke maat, open en transparant en veiligheid voorop.

SP Fractievoorzitter Frank van den Heuvel: “De voortschrijdende digitalisering heeft grote gevolgen voor de samenleving. Er liggen kansen, maar ook gevaren op de loer.

Wanneer de overheid inwoners als klanten behandelt, haar diensten als producten aanbiedt en digitalisering  organiseert  als een commercieel bedrijf , dan is het gevolg dat mensen die in de commerciële  sector achteraan staan, ook bij de overheid helemaal achter in de rij komen te staan.

Digitalisering dreigt toegang tot de overheid te reserveren voor hoogopgeleide, kansrijke mensen. Er is heel veel voor nodig om begaanbare bruggen te slaan. De overheid is niet een bedrijf dat levensmiddelen verkoopt. De overheid is er om zwakkeren in de samenleving te behoeden voor onachtzaamheid. 

Jongeren bijvoorbeeld, moeten op de dag dat ze 18 worden op zoek naar de ingang om te krijgen waar ze recht op hebben en om te leren om te gaan met de verantwoordelijkheden die de overheid vanaf die dag bij hen over de schutting kiepert.
De meeste jongeren hebben ouders die zelf ook worstelen met toegang tot de overheid. Laaggeletterdheid is een snel groeiend probleem, indirect een gevolg van groeiende digitalisering en van kansenongelijkheid, die al op de basisschool door digitalisering versterkt wordt.

Het “Manifest digitaal Nieuwegein’ is een voorzichtige eerste stap. Er is nog heel veel meer nodig om digitalisering te laten werken voor de publieke zaak. Het is te hopen dat niet alleen de nieuwe gemeenteraad, maar ook het volgende college en het ambtelijke apparaat in dit manifest inspiratie en een  leidraad zullen vinden om met heel veel meer zorg om onze inwoners de publieke dienst verder te ontwikkelen.”

Hieronder de tekst van het Manifest.  

Manifest Digitaal Nieuwegein
De digitale samenleving maken we samen, hij is van en voor iedereen. Data en technologie biedenkansen om de stad mooier en beter te maken, maar ze brengen ook risico’s met zich mee. We richten onze digitale stad in binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden. Daarbijstellen we deze waarden voorop:
Inclusief Onze digitale stad is inclusief. Alle mensen zijn gelijkwaardig. We maken onze diensten en informatie voor iedereen toegankelijk. We houden rekening met verschillen tussen mensen.
Zeggenschap Mensen hebben de vrijheid om hun leven vorm te geven zoals zij dat willen. Data en technologie kunnen daaraan bijdragen. Mensen bepalen zelf welke persoonlijke gegevens ze willen delen, met wie en waarvoor. We respecteren ieders privéleven. Iedereen mag digitaal vergeten worden en met een schone lei beginnen.
Slim en zorgvuldig We zien kansen, risico’s en beperkingen van digitalisering eerlijk onder ogen. Data zijn waardevolen verdienen bescherming, maar ze zijn nooit een doel op zich. We genereren alleen de data die nuttig en nodig zijn om de stad te verbeteren. We houden privégegevens privé.
Menselijke maat We zorgen dat onze systemen en diensten overzichtelijk, begrijpelijk en eenvoudig te gebruiken zijn. Menselijk contact is altijd mogelijk. Systemen en algoritmen hebben nooit het laatste woord; mensen nemen besluiten en zij dragen verantwoordelijkheid.
Legitiem en gecontroleerd Overheid, organisaties en bedrijven geven de digitale stad vorm om aan de wensen en behoeften van inwoners te voldoen. We blijven de ontwikkelingen en maatschappelijke gevolgen in de gaten houden en passen ons aan. We beschermen onze inwoners tegen de macht van grootdatabezit.
Open en transparant We maken duidelijk welke data we hoe, waar en wanneer verzamelen en wat we ermee doen. Data die overheden, organisaties en bedrijven genereren in de publieke ruimte van de stad, zijn ook van de stad. Iedereen kan ze gebruiken, iedereen kan er voordeel van hebben. Daar maken we afspraken over.
Veilig Informatie is waardevol, daar gaan we zorgvuldig mee om. We beveiligen onze data en systemen tegen diefstal, verlies en misbruik. We maken van onze digitale stad een veilige plaats om in te leven en werken.

U bent hier