h

Waarom SP Nieuwegein nu niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022

8 november 2021

Waarom SP Nieuwegein nu niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op maandag 8 november heeft de ledenvergadering van de SP afdeling Nieuwegein besloten om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

De afgelopen jaren zijn moeizaam verlopen. Nadat onze fractievoorzitter in december 2020 opstapte, zijn we met elkaar aan het werk gegaan om de afdeling nieuw leven in te blazen. Ondanks bemoedigende resultaten moeten we nu vaststellen dat wij niet klaar zijn om vol energie mee te doen aan de aanstaande verkiezingen.

De landelijke SP stelt eisen aan een afdeling om mee te mogen doen aan lokale verkiezingen. Een actieve afdeling, actief op straat met kandidaten die geworteld zijn in de afdeling. We hebben tot onze spijt moeten concluderen dat we op dit moment niet aan die terechte eisen kunnen voldoen. Meedoen houdt namelijk ook een belofte aan de kiezer in. Je moet van tevoren goed afwegen of je die belofte waar kunt maken….. Bij twijfel niet inhalen.

De SP is een actiepartij. Eerst de straat, actie buiten, mensen bij elkaar brengen, actie vanuit de buurt ondersteunen - en pas daarna de gemeenteraadsfractie.

Voordat de SP in 2006 in de gemeenteraad kwam waren we al een aantal jaren actief. En de gemeenteraad bleek ook maar een beperkte macht in de stad. Woningcorporaties bijvoorbeeld, hebben hun eigen dynamiek die zich grotendeels aan het zicht van een gemeenteraad onttrekt. Dus voor achterstallig onderhoud en behoud van sociale huurwoningen moeten we zeker ook bij de woningcorporaties zijn.

Door de verdergaande privatisering en verschuiving van taken van het rijk naar gemeentelijke uitvoeringsorganen en samenwerkingsverbanden komt de democratische controle vanuit de gemeenteraad onder druk te staan. Actie vanuit de samenleving is hierop uiteindelijk het enige antwoord. SP Nieuwegein gaat zich dus nu voorlopig volop richten op het organiseren van actie vanuit de Nieuwegeinse samenleving.

We hebben met lede ogen moeten aanzien, hoe de democratie, ook op gemeenteniveau, steeds verder uitgekleed is. Gemeenteraadsleden worden overladen met details. Problemen en tegenstrijdigheden, die voortkomen uit onuitvoerbare, slecht doordachte wetgeving en (verkapte) bezuinigingsoperaties zuigen veel tijd en energie op.

Burgemeester en Wethouders trekken in Nieuwegein hun eigen plan en houden de gemeenteraad zoveel mogelijk op afstand. Bij het vermoeden van wetsovertreding wordt de meerderheid van de coalitie ingezet om nader onderzoek te voorkomen. Transparantie is er voor de schone schijn  - en om heel veel niet-relevante informatie over raadsleden uit te strooien.

Het neoliberale beleid van de afgelopen 20 jaar heeft de overheid uitgekleed. Er zijn vooral veel ambtenaren met management, financiële- of juridische kennis. Echte vakkennis is grotendeels uit het gemeenteapparaat weggesnoeid en moet nu veelal duur van buiten ingehuurd worden. De ingehuurde kennis is vaak verweven met andere belangen, waardoor er geen onafhankelijk advies naar de raad komt. Veel documenten en rapporten die de raadsleden moeten verwerken zijn slecht onderbouwd en verdedigen vooral vooringenomen standpunten.

De gemeentebegroting van Nieuwegein staat er heel slecht voor. De reserves raken op. De landelijk overheid staat op het punt om nog eens 4,2 miljoen te korten. En de aankomende raadsperiode komt er nog een omvangrijke hervormingsoperatie in de vorm van de Omgevingswet overheen. De gemeenteraad mag en kan slechts tekenen bij het kruisje. Het is deze tandeloosheid van het hoogste orgaan waar de SP nu voor past.

Kortom de overheid is stuk en het is ondoenlijk om die vanuit de gemeenteraad te repareren. Het vertrouwen in die overheid is ingestort. Dit blijkt uit peilingen, maar ook uit onze eigen uitgebreide SP belronde.
De meeste mensen zijn druk, gebonden aan mantelzorg, aan het werk of moe(deloos) en wanhopig. Het meest schrijnend zijn de ZZP-ers, die ik persoonlijk spreek, die nog liever dood gaan van de honger dan bij de overheid aan te moeten kloppen voor corona-steun.

Ook schrijnend is de verdeeldheid op links. We hebben gepoogd om samen te werken met andere partijen op links. We hebben er een aardige verzameling messen in de rug aan overgehouden. Samenwerken kan niet als het steeds alleen maar op de voorwaarden van de VVD kan. Die zwakke knieën hebben neoliberaal afbraakbeleid veel te veel ruimte gegeven. En steeds is er weer dat liedje dat als zij niet in het bootje gestapt waren er veel ergere dingen gebeurd waren. Maar kon het nog erger dan bijvoorbeeld de aardbevingsschande en het toeslagenschandaal?

Pijnlijk is dat de linkse verdeeldheid ook de landelijke SP is binnengeslopen. Het heeft ons in Nieuwegein minder hard geraakt dan de afdelingen in Utrecht, Amsterdam, Zaanstad, Rotterdam e.a.

We moeten een gezamenlijke strijd voeren tegen een onmenselijk systeem, dat mensen de armoede injaagt, het milieu vergiftigt en het klimaat opwarmt.
En het is hartverwarmend hoe de strijd tegen het kapitalisme steeds meer groepen op straat verenigt. Het is dié solidariteit waarbij we als SP weer zullen aanhaken.

Op straat, maar niet in de raad. En wanneer we terugkomen in de raad dan zal dat met meer strijdlust zijn.

Namens SP afdeling Nieuwegein
Frank van den Heuvel, voorzitter

U bent hier